mo-hinh-nhuong-quyen-thuong-hieu-la-mot-trong-nhung-phuong-thuc-kinh-doanh-dem-den-loi-nhuan-on-dinh-han-che-toi-da-rui-ro