tim-kiem-nhan-vien-ban-hang-la-mot-trong-nhung-kho-khan-khi-nhuong-quyen