Torki Food - Thương hiệu F&B dẫn đầu xu hướng đa món

Phát triển “kệ ăn vặt” là mục tiêu của chiến lược đa món Torki Food