Cơm tự chín là gì? Khả năng phát triển thức ăn tự sôi tại Việt Nam