Cocomong gia nhập “bộ sưu tập đa món” nhà Torki Food