Bản Quyền

Đã đăng ký Bản quyền.

Không một tài liệu nào được cung cấp trên trang web này có thể được sử dụng, sao chép hoặc truyền tải, toàn bộ hoặc một phần, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chụp, ghi âm hoặc sử dụng bất kỳ hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin nào, ngoại trừ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện của Torki Food Web Sites, mà không có sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản.

Tài liệu liên quan đến tin tức có thể được sử dụng miễn là đưa ra tín dụng thích hợp và Torki Food được tư vấn.

Để yêu cầu sự cho phép như vậy hoặc để có thêm thắc mắc, vui lòng truy cập: Torki Food Publications: Rights and Permissions.